Enade bakom en ambitiös klimatagenda

Branschföreningen Digitaliseringskonsulterna anser att det går för långsamt för Sverige och världen att ställa om till ett resurseffektivt samhälle, i linje med Parisavtalets 1,5-graders ambition. Trots att digitalisering har potential att bidra till stora utsläppsminskningar i samhället, lyckas inte Sverige med att fånga digitaliseringens möjligheter i klimatomställningen.

Därför enas nu föreningens medlemmar bakom en mycket ambitiös klimatagenda. Syftet är att hjälpa kunder och samhället i stort att fånga digitaliseringens möjligheter med ökad konkurrenskraft och tillväxt som resultat.

Vår vision är ett Fossilfritt Sverige senast 2040, där digitaliseringen har varit en avgörande kraft bakom den stora transformationen av samhället som skett.

Sverige och dess näringsliv har nått en utsläppsnivå som är i linje med Parisavtalets mål om att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 grader från förindustriella nivåer och har fullt ut nyttjat den potential som digitala lösningar erbjuder.

Föreningen som organisation och dess medlemsföretag ska då anses ha varit viktiga aktörer i förverkligandet av klimatomställningen.

Vår tids största samhällsutmaning är också vår tids största affärsmöjlighet.

"För konsultbolag med expertis inom digitalisering, innovation, design och förändringsledning är vår tids största samhällsutmaning också vår tids största affärsmöjlighet. En förutsättning är att de har förmåga att hjälpa sina kunder att se och använda digitaliseringens möjligheter i klimatomställningen."
Ingemar Jansson, Verksamhetsledare

Nyfiken på medlemskap?

Mejla oss

Egna åtaganden

Vi Digitaliserings­konsulter måste ta ett utökat ansvar för att mer aktivt bidra till att globalt hållbara och fossilfria lösningar utvecklas och implementeras.

Vi har därför enats om ett par strategiska åtaganden som vi ser som prioriterade.

Åtagande: Enas om miniminivå för kunskaper bland våra anställda gällande digitaliseringens effekter ur ett klimat- och hållbarhetsperspektiv.

Status: Miniminivå för kunskaper är fastställd och kommunicerad till samtliga medlemmar.

Åtagande: Utföra utbildningsinsatser som gör att samtliga anställda lever upp till ovan nämnda miniminivå inom ett år efter anställning.

Status: Flera av aktörerna har påbörjat sina utbildningsinsatser, ett fåtal når upp till målet.

Åtagande: Enas om ett ramverk för att kunna redovisa positiva och negativa bidrag. (scope 1-4, inklusive avoided emissions)

Status: Arbetet pågår i separat arbetsgrupp

Åtagande: Hitta resurser för att bygga och lansera en webbplattform där branschens möjligheter som lösningsaktör och vårt bidrag till ett nationellt kunskapslyft görs tillgängligt för varandra, kunder, akademin och politiken.

Plattformen föreslås innehålla:

 • Presentation av case inklusive klimateffekt
 • Utbildningsmaterial, metoder och rapporter
 • Information om gemensamma initiativ
 • Kontaktuppgifter till individer med spetskompetens

Status: En webbplats är lanserad men uppdateringar kring innehåll återstår. Även resurser för vidareutveckling saknas.

Åtagande: Utifrån förutsättningarna 2020 anta nya åtaganden fram till 2022.

Status: Arbetet med att uppdatera våra åtagande pågår. Men under hösten 2021 blev föreningen supporting partner till Exponential Roadmap Initiative och därmed även FNs kampanj Race to Zero. Det betyder att medlemmarna nu också åtar sig att:

– Halvera sina egna och värdekedjans växthusgasutsläpp före 2030

– Uppnå nollutsläpp före 2045

– Årligen redovisa framsteg

– Påverka klimatåtgärder i samhället

– Integrera klimatet i affärsstrategin

Uppmaningar till riksdag och regering

Inom ramen för färdplansarbetet som lämnades över till regeringen den 20e mars 2019 identifierades sju strategiska åtgärder som kan bidra till att digitaliseringen spelar en central roll för fossilfrihet.

Vi utvärderar löpande riksdagens och regeringens arbete i syfte att följa upp hur våra uppmaningar har mottagits.

Uppmaning:

För att underlätta koordinering inom Regeringskansliet föreslår vi att ansvar klargörs inom varje departement kring vem som koordinerar digitaliseringens effekt ur ett hållbarhetsperspektiv. Resurser bör också säkras i nuvarande och framtida satsningar, både då det gäller digitalisering och hållbarhet, så att digitaliseringens roll för fossilfri hållbarhet inkluderas både i digitaliserings- och hållbarhetsinitiativ.

Status: Svagt Gul

För att inte vår bedömning av status ska skifta till rött vid nästa uppdatering den 30e juni, vill vi se att kontakt upprättas med minst 3 departement och/eller med regeringens klimatkollegium.

Digitaliseringskonsulterna har varit i kontakt med Näringsdepartementet som bekräftat vår roll och välkomnat vårt initiativ. Vi saknar dock samtalspart inom övriga departement.

Vi instämmer i Klimatpolitiska Rådets slutsats att den nuvarande ordningen, där Miljödepartementet bär det främsta ansvaret för att ta fram den klimatpolitiska handlingsplanen och Infrastrukturdepartementet för digitaliseringsstrategin bidrar till målkonflikter. Det försvårar prioriteringar och andra viktiga departement och myndigheter intar en reaktiv roll. Digitaliseringens roll i förvekligandet av klimatmålen får därmed otillräckligt genomslag.

Rekommenderade åtgärder:

 • Ge Digitaliseringskonsulterna en samtalspart inom varje departement.
 • Ge regeringens Klimatkollegium i uppdrag att syna Digitaliseringskonsulternas ramverk och rekommendationer, samt låt oss bli en etablerad samtalspart i utformningen av nästa generations klimathandlingsplan.

Uppmaning:

Komplettera nuvarande incitament för företag då det gäller rapportering av egna utsläpp, så kallade Scope 1-3 utsläpp, med incitament för att också redovisa bidrag till minskade utsläpp i samhället från de varor och tjänster som tillhandahålls, så kallade undvikna utsläpp. På så sätt synliggörs digitaliseringens potential att leverera globalt klimatsmarta lösningar.

Status: Rött

Ingen aktivitet

Regeringen har ännu inte givit ett tydligt besked i frågan om undvikna utsläpp.

Om vi ska ha chans att klara 1,5 °C ambitionen i tid och att halvera de globala utsläppen redan till 2030 så ser vi ett stort behov av att komplettera dagens ensidiga problem- och riskperspektiv med att också synliggöra de utsläppsminskningar som möjliggörs när teknik, design, produkter, tjänster eller affärsmodeller implementeras i samhället. Genom att kunna beräkna och uttrycka hur olika lösningar bidrar till och möjliggör minskade utsläpp i samhället kan vi identifiera och accelerera upptaget av dessa. Dessa lösningar kan komma att utgöra en väsentlig del av morgondagens svenska exportframgångar.

I Sverige har Energimyndigheten visat ledarskap genom att beräkna hur stor potentialen till undvikna utsläpp är från de företag som de ger stöd till, men utan tydligt direktiv från regeringen.

Rekommenderade åtgärder:

 • Genomför en kartläggning över kompetensen inom Regeringskansliet vad gäller undvikna utsläpp och bjud in till kunskapshöjande seminarium.
 • Agera mottagare/beställare av Digitaliseringskonsulternas branschgemensamma ramverk för beräkning av undvikna utsläpp.
 • Skjut till projektfinansiering/ strategiska resurser för samverkan med exempelvis RISE och Exponential Roadmap Initiative i syfte att säkerställa vetenskaplig höjd i Digitaliseringskonsulternas ramverk.

Uppmaning:

Etablera IPCCs lågenergiscenarier (LED) som förebild för strategiskt arbete och ge uppdrag till samtliga myndigheter, via regleringsbreven, att utveckla strategier där digitalisering möjliggör globalt hållbar fossilfrihet genom energismarta scenarier. Tillför resurser till myndigheterna så att kompetens om digitaliseringens risker och möjligheter finns att tillgå för de som skall utveckla de nya strategierna.

Status: Svagt gul

För att inte falla ner på rött, behöver någon av de rekommenderade aktiviteterna ha påbörjats innan nästa utvärdering 30e juni.

Vi upplever att det saknas 1,5 °C ambition i regleringsbreven och specifikt att digitalisering ska möjliggöra densamma.

Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) ska årligen till regeringen lämna en samlad analys och bedömning av digitaliseringen i den offentliga förvaltningen. I regleringsbrevet 2021 har DIGG fått ett särskilt uppdrag att redogöra för hur myndighetens verksamhet kan bidra till att uppnå de globala målen för hållbar utveckling men det framgår inte att de särskilt ska beakta 1,5 °C ambitionen.

Rekommenderade åtgärder:

 • Börja med att ge DIGG i uppdrag att utvärdera hur myndigheterna ser på nuvarande arbete med att använda digitalisering för att bidra till minskade utsläpp i samhället. (Dvs undvikna utsläpp, inte minska myndighetens egna direkta utsläpp)
 • Bjud in till kunskapshöjande seminarium hos DIGG kring slutsatserna i Digitaliseringskonsulternas färdplan

Uppmaning:

Tillsätt resurser för ett nationellt kunskapslyft som kompletterar nuvarande kunskapshöjande satsningar inom digitalisering och hållbarhet, med fokus på hur digitalisering bidrar till fossilfrihet och hållbarhet.

Vi föreslår att relevant myndighet tillskjuts finansiella resurser öronmärkta för finansiering av ett kunskapslyft. Gör det möjligt för intresserade grupper att söka stöd för kunskapslyftande aktiviteter.

Status: Svagt gul

För att inte falla ner på rött, behöver någon av de rekommenderade åtgärderna ha påbörjats innan nästa utvärdering 30e juni

Det pågår en rad kunskapshöjande initiativ kopplat till digitalisering men vi upplever inte att 1,5 °C ambitionen eller den kunskap som förmedlas i Digitaliseringskonsulternas innovationsdrivna färdplan återspeglas i vare sig syfte, målsättning eller metodik.

Rekommenderade åtgärder:

 • Ge i uppdrag åt Digitaliseringsrådet att genomföra en utvärdering av, om och hur nuvarande kunskapslyft inom digitalisering integrerat 1,5 °C ambitionen i syfte och metodik.
 • Säkerställ att Digitaliseringsrådet har minst en ledamot med signifikant kompetens inom Digital Hållbarhet (nödvändig kompetens om digitaliseringens optimerande, accelererande och transformerande effekter.)

Uppmaning:

Tillsätt en digital transformationskommission med internationella ambitioner, med uppdraget att identifiera kunskapsbehov, laghinder, organisatoriska låsningar samt incitament som motverkar att Sverige accelererar upptaget av digitala lösningar för fossilfrihet.

Status: Gul

Påbörjad men kräver åtgärd

I juli 2019 presenterades regeringens fyra samverkansprogram 2019–2022:

 1. Näringslivets klimatomställning
 2. Kompetensförsörjning och livslångt lärande
 3. Näringslivets digitala strukturomvandling
 4. Hälsa och life science

Samverkansprogrammen samlar näringsliv, akademi, civilsamhället och andra offentliga aktörer för att gemensamt prioritera vad som behöver göras för att möta utmaningarna inom dessa fyra teman.

En gemensam arbetsgrupp ”klimat och digitalisering” är startad med deltagare från samverkansprogrammen Näringslivets klimatomställning och Näringslivets digitala strukturomvandling. Digitaliseringskonsulterna är inbjudna att delta här men har ingen officiell roll.

Vi upplever att metodik för att identifiera kunskapsbehov, laghinder, organisatoriska låsningar samt incitament som motverkar att Sverige accelererar transformativ digitalisering saknas.

Rekommenderade åtgärder:

 • Ge digitaliseringskonsulterna en officiell roll i samverkansprogrammen.
 • Säkerställ att Digitaliseringskonsulternas ramverk tas till vara i arbetet med att planera och moderera så att digitaliseringens transformativa potential identifieras. Utan ramverk att förhålla sig till finns risk att fokus blir på optimering av nuvarande system samt accelererat upptag av bästa praxis.
 • Ge Komet och Vinnova i uppdrag att utforska försöksverksamhet i syfte att identifiera kunskapsbehov, laghinder, organisatoriska låsningar samt incitament som motverkar att Sverige accelererar transformativ digitalisering med snabba och radikala utsläppsminskningar som resultat..

Uppmaning:

Tillsätt en snabbutredning om data som stödjer global hållbarhet, för att se vilka data som idag finns tillgängliga eller kan göras tillgängliga för att medborgare, myndigheter och företag ska kunna utveckla nya och innovativa lösningar utifrån ett globalt hållbarhetsperspektiv. Det är centralt att denna data organiseras utifrån samhällsbehov för att underlätta nya lösningar och inte endast förbättringar av existerande system.

Status:  Svagt gul

Om vi inte får svar på om frågan utretts innan nästa uppdatering den 30e juni ändras status till rött.

För oss är det okänt om någon utredning gjorts som besvarar frågan vilka data som idag finns tillgängliga eller kan göras tillgängliga för att medborgare, myndigheter och företag ska kunna utveckla nya och innovativa lösningar som möjliggör resurseffektiva livsstilar och konsumtionsmönster i linje med 1,5 °C ambitionen.

Myndigheten för Digital Förvaltning (DIGG) arbetar för att främja tillgängliggörande och vidareutnyttjande av data från den offentliga förvaltningen ”Öppna och delade data” men vi vet inte om 1,5 °C ambitionen har använts som strategiskt mål och om resultatet i så fall använts för att främja både optimerande och transformativ klimatomställning.

Rekommenderade åtgärder:

 • Genomför en översikt av nuvarande initiativ för data och se om och hur möjligheten för digitalisering att bidra till minskade växthusgaser är inkluderad.
 • Data för optimerande och data för transformerande bidrag bör redovisas separat.

Uppmaning:

Etablera ett nationellt initiativ där zoner och hela städer som är intresserade av att agera testbäddar för ett fossilfri, ekologiskt hållbar och socialt rättvis omställning samlas. Städer som vill vara testbäddar inom strategiska områden där digitala lösningar för fossilfrihet utvecklas inom olika områden, till exempel boende, mobilitet, nutrition, hälsa och konsumtion.

Syftet med dessa testbäddar är att sänka trösklarna för att prova nya arbetssätt, utvecklandet av nya affärsmodeller, tester av teknik, nya sätt att samarbeta och försök att förstå olika effekter och möjligheter ut ett bredare systemperspektiv. Genom att gå från mindre demonstrationsanläggningar till stadsnivå, eller motsvarande underlättas snabb uppskalning.

Förändringar i regelverk som bygglov, upplåtelseavgift, tillståndsgivande, särskilda regler och förhållningssätt, förtur för handläggning, prioriterade beslutsvägar osv. skulle kunna prövas i dessa testbäddar.

Status: Gul

Det pågår flera initiativ kring testbäddar men vi har svårt att avgöra om pågående initiativ räcker för att identifiera kunskapsbehov, laghinder, organisatoriska låsningar samt incitament som motverkar att Sverige accelererar transformativ digitalisering med snabba och radikala utsläppsminskningar som resultat.

Rekommenderade åtgärder:

 • Ge Komet och Vinnova i uppdrag att använda befintliga testbäddar för att utvärdera om ett större nationellt initiativ kring testbäddszoner behövs för att snabbt identifiera och stötta transformativa lösningar med snabba och radikala utsläppsminskningar som resultat.

Färdplanen lämnades över till regeringen den 20e mars 2019

Nyheter

Styrning av digitalisering för klimatet – hinder och lösningar!

Lunch & Learn: Fredag, 12:e april 2024 kl 11:45 – 12:45 CEST Hjärtligt välkommen till ett kostnadsfritt lunchseminarium som ger dig ökad förståelse för vad som hindrar organisationer från att styra digitala investeringar mot klimatmål och vad du kan göra för att undanröja dessa hinder.  

CANCELLED - Lunch & Learn - Blockchain as a tool in Climate Transition

CANCELLED – Lunch & Learn: Fred, 8:e mars 2024 kl 11:45 – 12:45 CEST Välkommen till branschföreningen Digitaliseringskonsulternas Lunch & Learn seminarium på temat Blockchain as a tool in Climate Transition

#digital4climate