Nyfiken på medlemskap i föreningen?

Publicerad 2 september, 2021

Här följer information om medlemskap i föreningen Digitalieringskonsulterna.

Som medlemsföretag i föreningen Digitaliseringskonsulterna väljer ni att investera lite tid och resurser i att bidra till föreningens arbete. För oss är det viktigt att ni prioriterar ert engagemang i föreningen eftersom det är just ert bidrag som kommer spela roll och inte att ni är medlemmar på pappret.

Vår förening är förstås högst aktuell just nu då EU under våren beslutade att leda den gröna digitala transformationen. Det ska vi förstås göra till en affärsfördel för våra medlemmar.

Det är upp till varje medlemsföretag att ta ställning i vilken omfattning ni vill engagera er men vi förutsätter att ni bidrar aktivt i minst en av våra arbetsgrupper (mer om det längre ner)

Om ni är intresserade av att bli medlem så kommer vi vilja att ni fyller i ett digitalt formulär där ni accepterar föreningens stadgar och vår medlemsavgift. Ni får också lämna uppgifter om VD och vilka som ska vara första kontaktperson för inbjudningar till pågående arbete etc.

Formuläret där ni ansöker om medlemskap hittar du här:

ANSÖK OM MEDLEMSKAP

När vi har fått er ansökan kommer styrelsen att ta ställning till er medlemsansökan och om de godkänner ert företag så kan ert engagemang börja.

Medlemsavgiften faktureras medlemmarna per kalenderår och är baserad på antal anställda i Sverige.

< 50                    10 000 kr
51 – 200              15 000 kr
201 – 600            20 000 kr
601 – 2 000         25 000 kr
> 2 000               30 000 kr

Vad är syftet och målsättningen med Digitaliseringskonsulterna?
För att Sverige ska bli ett av världens första fossilfria välfärdsländer kommer det att krävas en transformation av hela samhället och många tekniksprång, affärsmodellsförflyttningar, organisations- och livsstilsförändringar måste genomföras på kort tid. De lösningar som digitaliseringen möjliggör och som digitaliseringskonsulterna hjälper till att implementera har mycket stor potential att förverkliga denna transformation och möjliggöra stora minskningar av de globala utsläppen av växthusgaser. EU lanserade nyligen en historiskt stor satsning för att förena ambitionerna om ett digitalt och grönt Europa. I stort var budskapet att den dubbla utmaningen med en grön och digital omvandling kräver mer hållbara lösningar som är resurseffektiva, cirkulära och klimatneutrala för att främja den cirkulära ekonomin, stödja minskningen av koldioxidutsläpp i alla sektorer och minska det miljömässiga och sociala fotavtrycket för produkter som marknadsförs på EU-marknaden.

De stora investeringar som nu genomförs för att bygga ett bättre samhälle i spåren av Coronakrisen behöver strategisk styrning för att inte låsas fast i gamla ohållbara spår. Utöver att börja använda ny teknik, måste vi även arbeta med hur och till vad den används samt se till att affärsmodeller, beteenden, regelverk och sättet vi organiserar oss på anpassas för en hållbar och digitaliserad värld.

Debatt: ”Digitaliseringen måste få en central roll i klimatpolitiken” – Computer Sweden (idg.se)

Föreningen Digitaliseringskonsulterna har bildats just i det syftet – att hjälpa samhällets aktörer att se och använda digitaliseringens möjligheter. Föreningen ska jobba aktivt för att stötta politik, näringsliv och offentlig sektor i att förstå hur Sverige genom digitalisering och innovation snabbt kan transformeras till ett fossilfritt välfärdssamhälle med ökad konkurrenskraft och tillväxt som resultat. Föreningen har som särskild målsättning att genom kompetens och erfarenhetsdelning etablera medlemmarna som lösningsaktörer med central roll i omställningen.

Vilka frågor ska ni lyfta?
Digitala lösningar kan bidra till utsläppsminskningar på tre olika sätt. För det första kan existerande system optimeras, för det andra kan upptaget av hållbara lösningar accelereras och för det tredje kan transformativa förändringar åstadkommas. En transformativ förändring, med radikala och snabba minskningar av växthusgaser, sker när digitaliseringens påverkan på olika nivåer samverkar, det vill säga då nya tekniska lösningar, affärsmodeller, ekonomiska incitament, ny lagstiftning, samhällsplanering, nya finansieringsmodeller, sätt att utvärdera och skapa transparens etc. förenas.

En stor utmaning är att digitaliseringens små bidrag (optimering av enskilda produkter/processer) är relativt lätta att förklara, mäta och ge politiskt stöd till, medan de större, transformativa systemförändringarna, ofta är svårare att mäta och förklara. De kräver dessutom en rad samverkande åtgärder som ofta bygger på att olika departement, myndigheter och branscher samarbetar på sätt som sällan sker idag. Fokus hamnar därför lätt på de små bidragen från digitaliseringen och de stora bidragen riskerar att hamna i skymundan.

En viktig fråga för oss att lyfta är därför hur digitalisering kan möjliggöra inte bara inkrementell optimering av existerande system utan även radikal transformation av vårt samhället som är förenligt med Parisavtalets 1.5C ambition samt Agenda 2030 och de globala målen.

Hur ska ni jobba för att få igenom frågorna?
Redan 2018 påbörjades arbetet med att ta fram Innovationsdriven färdplan för fossilfri konkurrenskraft och global hållbarhet som överlämnades till regeringen i mars 2019. I den identifierades sju strategiska åtgärder som kan bidra till att digitaliseringen spelar en central roll för fossilfrihet och som branschen gav som rekommendationer till regeringen. Under våren har vi utvärderat hur våra rekommendationer mottagits och redovisar löpande status på vår hemsida.

Vi har idag en väl fungerande dialog med Fossilfritt Sverige om förverkligandet av vår färdplan och vi har blivit inbjudna att bidra i flera pågående initiativ som rör regeringens strategiska samverkansprogram Näringslivets klimatomställning och Näringslivets digitala strukturomvandling.

I syfte att accelerera näringslivets klimatomställning kommer vi även att bjuda in till branschsamtal kring digitaliseringens potential med målsättningen att möjliggöra förverkligandet av de övriga 21 färdplaner för fossilfri konkurrenskraft som överlämnats till regeringen. Vi ser att branscherna kan komma ännu längre i sina klimatambitioner om digitaliseringens förändringskraft tillvaratas.

Hur organiserar ni er inom föreningen och med medlemsföretagen?
Föreningens högsta beslutande organ är föreningsstämman som hålls varje år före juni månads utgång. Föreningens angelägenheter handhas av en styrelse som utses av föreningsstämman. Samtliga medlemsföretag har en röst.

Styrelsen består idag av:

Ordförande, Ingemar Jansson, Head of Sustainable Strategy & Business Development, Knowit
Kassör, Marie Winslow Andersson, Head of Sustainability, Mindflower
Sekreterare, Helena Nordin, Hållbarhetschef, Advania Sverige
Ledamot, Cecilia Pfannenstill, Quality & Sustainability Director, CGI Scandinavia
Ledamot, Sofia Ouahchi, Hållbarhetssamordnare, Softronic
Ledamot, Jonas Lundgren, Head of Concept sales and Innovation, Rejlers Sverige AB
Ledamot, Kristina Atarodi, Senior Project Manager and Sustainability Analyst ,Tieto Evry
Ledamot, Johan Svenungsson, Partner och Affärsområdesansvarig, Accigo

Samtliga medlemmar träffas en gång per kvartal i vad som kallas referensgrupp och där status gällande föreningens angelägenheter avhandlas. Arbetet drivs där emellan framåt i arbetsgrupper på frivillig basis. Föreningen har tillgång till en koordinator som finansieras av föreningens medlemsavgifter. Det är styrelsen som beslutar om koordinatorns arbetsuppgifter och ansvar. Under 2021 innehas rollen som koordinator av Julia Creutz, rådgivare i digital hållbarhet på Cybercom.

Vilka företag söker ni som medlemmar?
Idag är vi 35 medlemsföretag i föreningen men just är intresset för medlemskap i föreningen stort. Det finns ett stort sug efter att få bidra och inte stå passivt vid sidan om. Vi välkomna alla företag som är verksamma på den svenska marknaden, som kan digitalisering och innovation och som vill hjälpa samhällets aktörer att se och använda digitaliseringens möjligheter för snabb transformation av vårt samhälle. Såväl managementkonsulter som IT- och Innovationskonsulter är alla hjärtligt välkomna att bidra.

En förutsättning är att man som medlem ställer sig bakom de mål, uppmaningar och den viljeriktning som beskrivs i den innovationsdrivna färdplanen för fossilfri konkurrenskraft och global hållbarhet som lämnades över till regeringen i mars 2019.

Vad får man som medlemsföretag?
Som medlem får man möjlighet att:

• Synliggöra sin kompetens genom att bidra i strategiska processer och initiativ där Digitaliseringskonsulterna är inbjudna att delta.
• Ta del av kundnära dialoger med andra branscher om deras förändrade behov av digitalisering i relation till klimatomställningen.
• Accelerera det egna hållbarhetsarbetet genom kunskapsdelning och nätverkande med andra företag i branschen.
• Ta del av gemensamma satsningar och initiativ arrangerade av Digitaliseringskonsulterna.
• Få insyn i och möjlighet att påverka framtida politiska beslut som påverkar vår bransch.
• Utveckla sin roll som lösningsaktörer i omställningen till ett fossilfritt samhälle.
• Påverka Digitaliseringskonsulternas fortsatta arbete genom engagemang i en arbetsgrupp
• Stärka sin kompetens och utveckla sitt eget värde-erbjudande kopplat till digital transformation, innovation och klimat.
• Använda gemensamt framtagna debattartiklar, pressmeddelanden etc. i sitt eget kommunikationsarbete.

Hur ska ni kommunicera externt?
Under 2021 kommer vi öka vår synlighet genom debattartiklar, medverkan vid event och konferenser i syfte att förklara och förmedla vad som krävs i form av digitalisering och innovation för att möjliggöra ett cirkulärt och resurseffektivt samhälle i linje med 1.5C ambitionen. Kvartalsvis kommer vi via vår hemsida och via LinkedIn uppdatera status för vårt arbete, både vad gäller våra egna åtaganden, uppmaningar till politiken och rekommendationer till våra kunder.

I syfte att kommunicera vårt bidrag till ett nationellt kunskapslyft och göra det tillgängligt för varandra, kunder, akademin och politiken har vi enats om att hitta resurser för att vidareutveckla vår webbplattform med:

• Presentation av case inklusive klimateffekt
• Utbildningsmaterial, metoder och rapporter
• Information om gemensamma initiativ

Hur långt har ni kommit i arbetet hittills och vilka saker är högst upp på agendan närmaste tiden?

Inom ramen för färdplansarbetet så enades vi om 5 strategiska åtaganden som vi ser som prioriterade fram till och med 2020. Bland annat lovade vi att vi skulle enas om miniminivå för kunskaper bland våra anställda gällande digitaliseringens effekter ur ett klimat- och hållbarhetsperspektiv och att utföra utbildningsinsatser som gör att samtliga anställda lever upp den inom ett år efter anställning. Miniminivå för kunskaper är fastställd och kommunicerad till samtliga medlemmar och flera av aktörerna har påbörjat sina utbildningsinsatser. Exempelvis har Cybercom Group, som var först ut med att utbilda sina anställda, idag över 1 000 anställda med diplom från KTH i Digital Sustainability.

Det pågår nu ett arbete med att ta fram en webb-baserad utbildning för de företag som vill men ännu inte tagit fram en egen utbildning.

Övriga prioriterade uppgifter som drivs i arbetsgrupper är
1. Politiskt påverkansarbete
2. Egna åtaganden
3. Arrangera branschsamtal kring digitaliseringens potential med målsättningen att möjliggöra förverkligandet av de övriga 21 färdplaner för fossilfri konkurrenskraft som överlämnats till regeringen.
4. Enas om ramverk för att kunna redovisa branschens positiva påverkan (Undvikna utsläpp)
5. Kommunikation och webbutveckling i syfte att kommunicera vårt bidrag till ett nationellt kunskapslyft och till regeringens förverkligande av EU-deklarationen om grön digitalisering.

I färdplanen åtog vi oss att jobba agilt med våra egna åtaganden och sätta nya mål varje två-års period. Vi är mitt uppe i att utvärdera hur det går och anta nya åtaganden.

Efter sommaren blev föreningen supporting partner till Exponential Roadmap Initiative och därmed även FNs kampanj Race to Zero. Det betyder att ni som medlem nu också åtar er att:

– Halvera era egna och värdekedjans växthusgasutsläpp före 2030

– Uppnå nollutsläpp före 2045

– Årligen redovisa framsteg

– Påverka klimatåtgärder i samhället

– Integrera klimatet i er affärsstrategi

Hoppas att ni fortfarande vill bli medlemmar – det är enkelt. Det är bara att fylla i enkäten ovan. Har du frågor är du välkommen att höra av dig till info@otha.templweb.com

 

Fler Nyheter

Styrning av digitalisering för klimatet – hinder och lösningar!

Lunch & Learn: Fredag, 12:e april 2024 kl 11:45 – 12:45 CEST Hjärtligt välkommen till ett kostnadsfritt lunchseminarium som ger dig ökad förståelse för vad som hindrar organisationer från att styra digitala investeringar mot klimatmål och vad du kan göra för att undanröja dessa hinder.  

CANCELLED - Lunch & Learn - Blockchain as a tool in Climate Transition

CANCELLED – Lunch & Learn: Fred, 8:e mars 2024 kl 11:45 – 12:45 CEST Välkommen till branschföreningen Digitaliseringskonsulternas Lunch & Learn seminarium på temat Blockchain as a tool in Climate Transition