Om oss

Digitaliseringskonsulterna är en ideell branschförening som förenar konsultbolag bakom en ambitös klimatagenda.

Vi är lösningsaktörer som ser det som helt avgörande att några av de mest kraftfulla verktyg som mänskligheten skapat bidrar till en hållbar och smart framtid.

För att Sverige ska bli klimatneutralt till 2045 kommer det att krävas transformation av hela samhället och många tekniksprång måste genomföras på kort tid. De lösningar som digitaliseringen möjliggör och som vi digitaliseringskonsulter hjälper till att implementera har mycket stor potential att möjliggöra minskningar av de globala utsläppen av växthusgaser.

Vi förstår samtidigt att digitaliseringens verktyg kan skynda på utvecklingen i en fossilfri och resurseffektiv riktning men också i motsatt riktning, mot en fossil och resursintensiv framtid. Därför behöver vi, utöver att börja använda ny teknik, även arbeta med hur och till vad den används samt se till att effekten av digitaliseringen blir vad vi önskar oss. Att affärsmodeller, beteenden, regelverk och sättet vi organiserar oss på anpassas för en hållbar och digitaliserad värld.

Under 2018 påbörjade branschen därför ett arbete inom ramen för Fossilfritt Sverige i syfte att ta fram en innovationsdriven färdplan för fossilfri konkurrenskraft och global hållbarhet som lämnades över till regeringen i mars 2019. Färdplanen har som huvudfokus hur digitalisering kan möjliggöra stora utsläppsminskningar i alla samhällssektorer.

Processen för genomförandet av branschens åtaganden i färdplanen drivs nu av föreningen Digitaliseringskonsulterna.

Vårt syfte är att förena och stödja digitaliseringen för ett fossilfritt samhälle

Vi vill ena konsultbolag bakom en ambitiös klimatagenda och hjälpa samhället att fånga digitaliseringens möjligheter i klimatomställningen.

​Vi ska stötta politik, näringsliv och offentlig sektor i att förstå hur Sverige genom digitalisering, innovation, design, förändringsledning och strategi kan transformeras till ett fossilfritt välfärdssamhälle med ökad konkurrenskraft och tillväxt som resultat. ​

​Föreningen har som särskild målsättning att genom kompetens- och erfarenhetsdelning etablera medlemmarna som lösningsaktörer med central roll i omställningen.

Vår vision: ett fossilfritt Sverige senast 2045

Ett fossilfritt Sverige senast 2045, där digitaliseringen har varit en avgörande kraft bakom den stora transformationen av samhället som skett.

Sverige och dess näringsliv har nått en utsläppsnivå som är i linje med Parisavtalets mål om att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 grader från förindustriella nivåer och har fullt ut nyttjat den potential som digitala lösningar erbjuder.

Föreningen som organisation och dess medlemsföretag ska då anses ha varit viktiga aktörer i förverkligandet av klimatomställningen.

Vi är en förening med flera fokusgrupper

Föreningens högsta beslutande organ är föreningsstämman vid vilken samtliga medlemsföretag har rösträtt. Föreningsstämman utser en styrelsen som handar föreningens angelägenheter mellan stämmorna.

Föreningens medlemmar organiserar sig i fokusgrupper i syfte att adressera gemensamma utmaningar och möjligheter. Fokusgrupperna identifierar projekt som skapar värde för medlemsföretag och samhället i stort. Ett projektbaserat arbetssätt gör det möjliget att prioritera och investera i projekt som skapar tydlig medlemsnytta och att hitta extern finansiering för det som skapar värde för andra intressenter i samhället.

 

Nyfiken på medlemskap?

Vill du också vända vår tids största samhällsutmaning till affärsmöjligheter för ditt konsultbolag?

Om Fossilfritt Sverige

Fossilfritt Sverige arbetar med att öka takten i klimatomställningen och göra Sverige till ett av världens första fossilfria välfärdsländer. Målet är att bygga en stark industri och skapa fler jobb och exportmöjligheter genom att bli fossilfria.

Fossilfritt Sverige startades på initiativ av regeringen 2015 inför FN:s klimatmöte i Paris och samlar aktörer i form av företag, kommuner, regioner och organisationer som ställer sig bakom deklarationen om att Sverige ska bli ett av världens första fossilfria välfärdsländer. Genom samverkan med företag, branscher, kommuner och regioner arbetar Fossilfritt Sverige med att identifiera hinder och möjligheter för att accelerera utvecklingen. Fossilfritt Sverige tar sedan fram och överlämnar politiska förslag till regeringen och samlar aktörer för att genomföra relevanta åtgärder.

Fossilfritt Sverige har en unik roll mellan näringslivet och politiken i form av olika departement och riksdagspartier för att finna gemensamma vägar framåt och därigenom påskynda omställningen till ett fossilfritt välfärdsland.

Inom ramen för Fossilfritt Sverige har 22 olika branscher tagit fram färdplaner för att visa hur de kan stärka sin konkurrenskraft genom att bli fossilfria eller klimatneutrala. En av dessa branscher är Digitaliseringskonsultbranschen.

Färdplanerna visar möjligheterna, identifierar hinder och innehåller förslag på lösningar, både genom egna åtaganden och politiska förslag. Tillsammans ger de en bild av hur ett fossilfritt näringsliv kommer att se ut.

Färdplanerna har lämnats över till regeringen och utgör nu en grund för det fortsatta klimatarbetet.

Digitaliseringskonsultbranschens färdplansarbete har som huvudfokus hur digitalisering kan möjliggöra stora utsläppsminskningar i alla samhällssektorer. Processen för genomförandet av färdplanen drivs av föreningen Digitaliseringskonsulterna.

Läs mer på Fossilfritt Sveriges hemsida!